شبکه کامپیوتری چیست

امروزه اکثر افراد با واژه شبکه کامپیوتری آشنایی مختصر دارند ، تجهیزات شبکه کامپیوتر از جمله سوئیچ شبکه و …

سوئیچ شبکه چیست

سوئیچ شبکه چیست

سوئیچ شبکه چیست باید گفت که از دستگاه های اصلی و مهم در شبکه های کامپیوتری است

رک چیست

رک محفظه ای فلزی است که جهت قرار گرفتن سرور و تجهیزات شبکه مورد استفاده قرار میگیرد